პროდუქტიარხული ტიპის გამათბობელი

არხული ტიპის გამათბობელი